Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky upravující poskytování produktů na webových stránkách reflexologickaporadna.cz(dále jen „obchodní podmínky“) se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Poskytovatel: Ing. Jan Novák, Ph.D., IČ: 01745000, se sídlem Pod Sychrovem II, 1131/32, Praha 10, 10100

Uživatel: Vy, tedy osoba, která je objednatelem produktů prostřednictvím webové stránky: www.reflexologickaporadna.cz (dále jen „webová stránka“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem prostřednictvím webové stránky poskytovatele shora specifikované.
1.2.  Poskytovatel prostřednictvím své webové stránky nabízí produkty – digitální obsah spočívající zejména v online kurzech (dále jen jako „produkty“). Konkrétní výčet a specifikace produktů je obsažen na webových stránkách www.reflexologickaporadna.cz.
1.3.  Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat produkty od poskytovatele, je osobou, jež jedná při objednávání produktu v rámci své podnikatelské činnosti nebo vrámci svého samostatného výkonu povolání vyjma ustanovení týkající se ochrany spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.
1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
1.6.  Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.7.  Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
1.8.  Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo zveřejněných na webových stránkách www.reflexologickaporadna.cz.
1.9.  Uzavřením kupní smlouvy uživatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Na základě uhrazené objednávky uživatele provedené na webové stránce získá uživatel buďto konkrétní informační produkt nebo přístupové údaje do svého uživatelského účtu. Přístupové údaje do uživatelského účtu jsou generovány automaticky po úhradě vybraného produktu, není-li stanoveno jinak (dále jen „uživatelský účet“). Bez zřízení uživatelského účtu není možné využívání produktů. V případě objednání dalších produktů poskytovatele budou uživateli tyto po úhradě vybraného produktu zpřístupněny v rámci jeho již zřízeného uživatelského účtu.
2.2.  Při objednávání produktů je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem při objednávání produktů jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.  Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.  Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).
2.6.  Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, ato zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

3.1.  Veškerá prezentace produktů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.  Webová stránka obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.  Pro objednání produktů uživatel vyplní objednávkový formulář na webové stránce, pokud je formulář k dispozici, případně může produkty objednat prostřednictvím emailové adresy j_novak@email.cz nebo telefonního kontaktu uvedeného na webových stránkách, pokud objednávkový formulář není k dispozici nebo nefunguje. V průběhu tvorby objednávky na webových stránkách až do jejího dokončení může uživatel měnit veškeré údaje a tuto objednávku kontrolovat. Objednávku lze dokončit po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „objednávám s povinností platby“. Před dokončení objednávky musí uživatel potvrdit seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami, bez tohoto potvrzení nelze objednávku dokončit, současně se souhlasem s podmínkami uživatel souhlasí i s podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „objednávám s povinností platby“ budou veškeré vyplněné údaje a informace odeslány poskytovateli.
3.4.  Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“). V případě objednávky prostřednictvím telefonického kontaktu se smlouva považuje za uzavřenou potvrzením objednávky na elektronickou adresu uživatele.
3.5.  Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství produktů, výši kupní ceny, opakované zakoupení produktu) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6.  Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky jako příloha e-mailové zprávy.
3.7.  Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.8.  Smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy uživatel učiní objednávku produktů prostřednictvím emailové objednávky, telefonní objednávky a poskytovatel mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím emailové zprávy. Smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem.
3.9.  V případě, že v rámci webových stránek nebo objednávky bude uvedena zjevně chybná cena produktů není poskytovatel povinen uživateli produkty za tuto cenu dodat ani v případě, že poskytovatel uživateli potvrdil objednávku. Pokud taková situace nastane poskytovatel bez prodlení kontaktuje uživatele a zašle mu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě. Nová smlouva bude uzavřena okamžikem akceptace nabídky ze strany uživatele. Za zjevnou chybu v ceně se považuje situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně nebo evidentně chybí či přebývá cifra.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu produktů dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

●  bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu na účet poskytovatele (dále jen „účet poskytovatele“),
●  bezhotovostně prostřednictvím on-line platby kartou nebo on-line bankovním převodem jež zajišťuje společnost ComGate Payments, a.s. zprostředkováním platební brány.
4.2.  V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen postupovat dle pokynů poskytovatele platební brány či pokyny poskytovatele i v případě úhrady na základě vystavené faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
4.3.  Případné slevy z ceny produktů poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.
4.4.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení ceny produktů a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele.
4.5.  Cena je vždy uvedena v rámci webových stránek, v návrhu objednávky, pokud uživatel kontaktoval poskytovatele jinak než přes webové stránky nebo ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u produktů v rámci webových stránek a cenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která je vždy totožná s cenou ve smlouvě.
4.6.  Uživatel může produkty uhradit ve splátkách, pokud poskytovatel takovou možnost při platbě produktu automaticky umožňuje. Výše a počet splátek je vždy stanovena poskytovatelem a nelze jej měnit. V případě neuhrazení jakékoliv splátky v řádném termínu je poskytovatel oprávněn odebrat přístup uživateli do uživatelského účtu. Uživatel nemá právo dále jakkoliv užívat produkt, a to vč. jeho stahování, šíření doplňujících materiálů apod. V případě neuhrazení splátky ani na základě výzvy poskytovatele je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy nevzniká uživateli právo na vrácení již poskytnutého plnění. Po dohodě s poskytovatelem může uživatel produkty uhradit formou splátek i v případě, že takovou možnost automatický prodejní systém neumožňuje. Výše a počet splátek je v takovém případě stanovena vždy individuálně na základě dohody mezi uživatelem a poskytovatelem, stejně jako termín úhrady jednotlivých splátek. Poskytovatel není povinen žádost o uhrazení produktu ve splátkách akceptovat.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

POSKYTOVATEL V SOULADU S TÍMTO USTANOVENÍM UPOZORŇUJE UŽIVATELE, ŽE ONLINE KURZY JSOU DIGITÁLNÍM OBSAHEM, TEDY SE NA NĚ NEVZTAHUJE PRÁVO PRO ODSTOUPENÍ VE LHŮTĚ 14 DNŮ, POKUD MU BUDOU TYTO PRODUKTY ZPŘÍSTUPNĚNY PŘED UPLYNUTÍM 14 DNŮ OD ÚHRADY PRODUKTŮ.

Potvrzením objednávky uživatel výslovně souhlasí s tím, že mu budou produkty zpřístupněny v uživatelském účtu v dodací době dle bodu 6.1 obchodních podmínek. Pokud s tímto nesouhlasí, je nutné učinit objednávku prostřednictvím emailu nebo telefonu poskytovatele na toto upozornit.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktů, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky produktů. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny poskytovatele. Poskytovatel potvrdí uživateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy.

5.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Produkty musí být prodávající vráceny do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli.
5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí poskytovatel uživateli peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté uživatelem již při vrácení produktů uživatelem či jiným způsobem, pokud s tím uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím uživateli další náklady. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než uživatel produkty vrátí nebo prokáže, že produkty poskytovateli odeslal. Při vrácení zakoupených produktů je uživatel povinen uhradit přepravu za produkty a vrátit je v obalu a zabezpečení způsobem, jakým byly produkty odeslány poskytovatelem. V případě, že uživatel nesplní tuto podmínku pro vrácení produktů v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození produktů, je povinen nahradit poskytovateli škodu tímto vzniklou.
5.5.  Nárok na náhradu škody vzniklé na produktech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení ceny.
5.6.  V případech, kdy má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, je poskytovatel také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí produktů uživatelem. Vtakovém případě vrátí poskytovatel uživateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.

6. DODÁNÍ PRODUKTŮ

6.1.  Produkty budou uživateli dodány zpřístupněním v uživatelském účtu, k němuž uživatel dostane přístupové údaje nejpozději do 24 hodin po úhradě objednávky, pokud již takový účet zřízen nemá. Pokud uživatel již uživatelský účet zřízen má, budou mu nové produkty zpřístupněny v uživatelském účtu nejpozději do 24 hodin poté, co bude poskytovali připsána cena produktu na jeho účet.
6.2.  Lhůta podle předchozího odstavce neplatí v případě, že uživatel zakoupil produkt v tzv. předprodeji, v takovém případě je produkt zpřístupněn uživateli v termínu, který byl uveden u produktu v rámci zveřejnění předprodeje produktu.
6.3.  Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním produktů, může uživatel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Uživatel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že poskytovatel produkty neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
6.4.  Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, aby měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující mu otevřít a pracovat s videi.
6.5.  Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel neposkytuje u produktů žádné aktualizace, není-li uvedeno jinak.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.  Poskytovatel odpovídá uživateli, že produkty při zpřístupnění nemají vady. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel produkty převzal:
●  mají produkty vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mají takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu produktů a na základě reklamy jimi prováděné,
●  odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
●  produkty jsou vhodné k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
●  produkty rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
●  jsou produkty poskytovány s příslušenstvím a pokyny k použití, které může uživatel rozumně očekávat,
●  produkty odpovídají zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy,
●  produkty vyhovují požadavkům právních předpisů.
7.3.  Práva z vadného plnění uplatňuje uživatel u poskytovatele na e-mailu j_novak@email.cz nebo v sídle poskytovatele. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od uživatele oznámení o uplatnění reklamace. Pro reklamaci lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a který je zároveň dostupný na webových stránkách.
7.4.  Poskytovatel odpovídá uživateli také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím uživatele, které bylo podle smlouvy provedeno poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého poskytovatelem.
7.5.  Uživatel bere na vědomí, že v případě, že se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí uživatele, poskytne uživatel poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. V případě, že tuto součinnost odmítne přebírá na sebe odpovědnost prokázání, že digitální obsah byl poskytnut s vadami.
7.6.  S ohledem na skutečnost, že se u produktů poskytovatele jedná o jednorázové plnění, může uživatel vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době trvání dvou let od zpřístupnění, ale poskytovatel odpovídá v souladu s §2389f občanského zákoníku pouze za vady, které produkty měly při zpřístupnění. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění.
7.7.  Má-li digitální obsah vadu, může uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Zda je odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.
7.8.  Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a)  poskytovatel vadu neodstranil podle čl. 7.7 obchodních podmínek nebo je z prohlášení poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele
b)  se vada projeví i po odstranění, nebo
c)  jevadapodstatnýmporušenímsmlouvy.
7.9.  Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná, pokud poskytovatel neprokáže opak.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Uživatel bere na vědomí, že produkty na webových stránkách poskytovatele jsou chráněny autorským právem, a že jej nesmí bez souhlasu poskytovatele poskytnout třetím osobám. V případě, že tak učiní a bude produkty dále bez vědomí poskytovatele šířit, je odpovědný za porušení autorských práv a povinný k náhradě škody způsobené tímto jednáním poskytovateli.
8.2.  Poskytovatel není ve vztahu ke uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
8.4.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.5.  Poskytovatel je oprávněn k poskytování produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.6.  Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.7.  Uživatel bere na vědomí, že webová stránka pracuje se referencemi uživatelů, a to následujícím způsobem: Všechny reference zveřejněny na platformě www.reflexologickaporadna.cz jsou důvěryhodné a jsou pouze od uživatelů, kteří si daný produkt zakoupili. Skutečnost, že se jedná o ověřené uživatele, Poskytovatel u každé reference osobně ověřuje dle uhrazených faktur a korespondence s uživatelem.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
9.2.  Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje uživatele (zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).
9.3.  Uživatel při potvrzení objednávky může souhlasit se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.
9.4.  Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
9.5.  Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících produkty nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.
9.6.  Osobní údaje budou pro účely realizace smlouvy uchovávány po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživatele budou zpracovávány po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

V případě že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (bod 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat poskytovatele o vysvětlení,
požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav.
Uživatel má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:

●  na přístup k osobním údajům (uživatel má právo získat od poskytovatele informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),
●  na opravu či doplnění osobních údajů,
●  na výmaz osobních údajů (požádá-li o to uživatel a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li poskytovatel oprávněn či povinen osobní údaje uživatele zpracovávat),
●  na omezení zpracování osobních údajů,
●  na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném uživatelem,
●  na vznesení námitky (uživatel může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu poskytovatele či třetí osoby),
●  na přenositelnost osobních údajů (uživatel je oprávněn získat od poskytovatele osobní údaje, které mu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),
●  obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li uživatel nespokojen se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, může podat stížnost buď přímo poskytovateli nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů).
9.10. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.11. Uživatel bude mít při prvním otevření webových stránek možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas uživatele, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky či otevření samotných webových stránek, popř. úpravou nastavení.
9.12.Poskytovatel za účelem plnění ze smlouvy a svého oprávněného zájmu využívá následujících nástrojů, které mohou v pseudonymizované podobě pracovat mj. s osobními údaji uživatele:

●  FAPI Business s.r.o., IČ:07671563 se sídlem F..A Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
●  SmartSelling a.s., IČ: 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno
●  MioWeb s.r.o., IČ: 07458002, se sídlem Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno
●  Google Czech Republic, s.r.o., IČ: 27604977, se sídlem Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
●  ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové - e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267,
●  Facebook - Meta Platforms Ireland Limited, VAT Reg. No.: IE9692928F, se sídlem: Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5 Irsko

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva uživatele - spotřebitele vyplývající zobecně závazných právních předpisů.
10.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3.Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky uživatel vždy obdrží společně s potvrzením a shrnutím objednávky e-mailem.
10.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a formulář pro reklamaci.
10.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Pod Sychrovem II, 1131/32, Praha 10, 10100,                                e-mail: j_novak@email.cz, telefon: +420 739 121 472
Ing. Jan Novák, Ph.D.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.11.2023